Health check

De HealthCheck is een product ontwikkeld door het landelijk netwerk Fysionetwerk. Het is een laagdrempelig en flexibel product, die de gezondheid van uw bedrijf, een bepaalde afdeling of een individuele medewerker snel, en overzichtelijk in kaart kan brengen.

 

Doel van de HealthCheck is om de gezondheid en risicofactoren in kaart te brengen op individueel niveau, afdelingsniveau en bedrijfsniveau.Aan de hand van de resultaten van de check krijgt de medewerker een individueel verslag en advies en krijgt de werkgever een bedrijfsbrede, anonieme managementrapportage en advies.

De HealthCheck is ontwikkeld voor bedrijven, maar kan ook prima gebruikt worden voor individuele gezondheidsmetingen in de fysiotherapiepraktijk.

 

De HealthCheck is flexibel en kan per afdeling worden gespecificeerd.

 

Adviesspreekuur

Een adviesspreekuur van Fysiotherapiepratkijk Dekker is een beleidsinstrument waarmee voor medewerkers een laagdrempelige voorziening wordt getroffen, die voorziet in de behoefte aan informatie, gericht advies en vaak ook geruststelling, op het moment van dreigende – of beginnende klachten.

Bij een adviesspreekuur is de arbeidsfysiotherapeut (hierna te noemen: adviseur) op gezette tijden binnen het bedrijf (of in de buurt van het bedrijf) aanwezig en beschikbaar voor medewerkers met beginnende klachten en voor vragen.

 

Een adviesspreekuur past zeer goed binnen een pro-actief beleid van een bedrijf met betrekking tot arbeid en gezondheid (en het verlagen van ziekteverzuim). Door signalering, advisering en evt. begeleiding/behandeling naar voren te halen in het proces van klachtenontwikkeling is veelal ziekteverzuim te voorkomen. Daarnaast is de investering in interventie veel geringer dan wanneer later in het traject dient te worden ingegrepen.

 

Quick scan

Een Quick Scan is een korte en krachtige analyse van de huidige situatie gericht op het beantwoorden van de vraag waar de wensen, kansen en (on)mogelijkheden liggen voor gezond en winstgevend werken met betrekking tot fysieke arbeidsomstandigheden. De focus is gericht op gedrag/attitude van de medewerkers, werkplekergonomie en werkorganisatie. Het is geen beknopte RI&E. De meerwaarde t.o.v. de RI&E is dat de quick scan zich richt op aspecten die een duidelijke relatie kunnen hebben met ziekteverzuim, motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Het is dus duidelijk geen opsomming van afwijkingen van wet en regelgeving.

 

Doel : Het inventariseren waar kansen en mogelijkheden liggen voor gezond en winstgevend werken.

Concreet resultaat : Een presentatie aansluitend aan het bedrijfsbezoek. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden in een managementsamenvatting van 2-3 A4 aangereikt.

 

Individueel werplekonderzoek en advies

Bij dreigend verzuim of in het kader van effectieve reïntegratie, waarbij de werkbelasting een rol speelt, is het van belang om de mogelijk overbelastende factoren voor de individuele medewerker in kaart te brengen en waar mogelijk te verminderen/elimineren zodat de medewerker weer snel aan het werk kan.

In het werkplekonderzoek ligt de focus op de werkplekergonomie, de totale werklast en de wijze waarop de medewerker met het werk omgaat.

 

Uiteraard wordt samen met u bepaald welke procedure voor de aanvraag van een werkplekonderzoek wordt gevolgd. (rol leidinggevende, rol bedrijfsarts, bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur?)

De totale tijd voor een werkplekonderzoek en advies bedraagt 3 uur.

 

Doelen:

Alle factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan c.q. voortduren van de klachten van de medewerker worden in kaart gebracht

Op basis van de onderzoeksuitkomsten worden daar waar nodig praktische adviezen gegeven op de gebieden: werkgedrag, werkplekergonomie, werkorganisatie en gerichte doorverwijzing.

 

Gezondheidsmanagement / Reïntegratieprogrmma’s voor bedrijven

Op het gebied van arbeidfysiotherapie neemt Fysiotherapiepraktijk Dekker deel aan het FysioNetwerk Nederland. Dit is een internationale netwerkorganisatie, waarbij het verlenen van transparante trainingstherapie en arbeidsgerelateerde zorg- en diensten centraal staan. Naast het begeleiden van individuele werknemers op eigen verzoek verzorgen wij voor bedrijven het gezondheidsmanagement. Gezondheidsmanagement draagt bij aan gezondere medewerkers, een lager ziekteverzuim, hogere medewerker tevredenheid en een betere productiviteit. Gezondheidsmanagement richt zich op de leefwijze van medewerkers en het inpassen van gezondheid in bestaande bedrijfsprocessen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de reintegratie van medewerkers. Wilt u meer weten over onze dienstverlening en onze producten, neem dan contact op met Laetitia Dekker-Bakker, consultant gezondheidsmanagement via fysiodekker@zonnet.nl.

 

Wij kunnen u hierna eventueel een offerte toesturen t.a.v. de producten waarin u mogelijkerwijs geïnteresseerd bent.

 

 

Multifactoriële intake

Indien een medewerker via het bedrijf of de bedrijfsarts naar Fysiotherapiepraktijk Dekker verwezen wordt, dan wordt binnen 2 werkdagen een intake met deze medewerker gepland. In deze intake wordt enerzijds onderzocht welke contextfactoren een mogelijke invloed hebben gehad op het ontstaan van de klachten. Anderzijds wordt onderzocht welke behandelbare grootheden aanwezig zijn om de klachten adequaat te behandelen.

 

Na deze intake wordt er aan de hand van de meegenomen factoren als werksituatie, -organisatie, mentale en lichamelijke factoren een plan opgesteld om de medewerker zo snel mogelijk weer op zijn oude werkniveau terug te laten keren of te laten blijven.

 

Er wordt altijd aan de hand van de intake een verslag opgesteld waarbij afhankelijk van de afspraken de werkgever of de bedrijfsarts wordt geïnformeerd.