De Praktijk

FYSIOTHERAPIE DEKKER; EEN BEGRIP IN AMSTELVEEN!

Fysiotherapie Dekker bestaat sinds 1977 en is inmiddels een begrip in Amstelveen. Sinds 2005 zijn wij gevestigd in het Medisch Centrum Bankras (MCB) aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 3d te Amstelveen. We beschikken over een moderne en prima geoutilleerde praktijkruimte met een oefenzaal van 85 m2 en 3 afzonderlijke behandelruimten.

 

Wij behandelen, begeleiden en adviseren patiënten/cliënten in de praktijk in het Medisch Centrum Bankras aan Den Bloeyenden Wijngaert 3d te Amstelveen, maar ook aan huis, in het water (doelgroepenbad zwembad de Meerkamp in Amstelveen) of op het werk.

 

We werken nauw samen met de andere disciplines uit het MCB: huisartsen, tandartsen, manueel therapeut en gezondheidspsychologen. Daarnaast houden enkele diëtisten en ergotherapeuten, waarmee we ook nauw samenwerken, spreekuur op het MCB.. kunnen wij u zorg op maat bieden onder één dak.

 

Al onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Fysiotherapiepraktijk Dekker is lid van het KNGF en conformeert zich aan de klachtenregeling van het KNGF. Wij houden zeer regelmatig anoniem tevredenheidonderzoek onder onze cliënten. De gegevens worden verzameld en opgeslagen en vormen de basis voor continue kwaliteitsverbetering.

Aanmelding en afspraken >
 • Voor de start van een behandelserie diet u uw verzekeringsgegevens te raadplegen of uw verzekeraar uw behandelingen f-ysiotherapie vergoedt. Indien u dit jaar al eerder in behandeling bent geweest bij een andere fysiotherapiepraktijk, wordt u verzocht na te gaan hoeveel behandelingen u al gehad heeft. Dit is belangrijk in het geval u een beperkte aanvullende verzekering heeft.
 • Indien u door lichamelijke beperkingen niet in staat bent om naar onze praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid dat onze therapeuten u aan huis behandelen. Indien het gewen. is dat u aan huis behandeld wordt, dient u dit aan te geven bij uw aanmelding.
 • Bij uw eerste afspraak controleert uw f-ysiotherapeut uw verzekeringsgegevens inclusief polisvoorwaarden. Gelieve deze mee te nemen. Wanneer deze gegevens of andere gegevens wijzigen wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan onze baliemedewerkers.
 • II kunt ook zonder verwijzing van een ar. of specialist bij ons terecht. U maakt dan gebruik van de regeling Directe Toegankelijk Fysiotherapie (DTF). In dit geval zal de fysiotherapeut eerst door middel van een screening (15 minuten) beoordelen of uw gezondheidsprobleem voor fysiotherapie in aanmerking komt Is dit het geval, dan vindt er (al dan niet aaneengesloten) een intake en onderzoek plaats van ongeveer 45 minuten. Wanneer echter aanvullende informatie vereist is, zullen wij eerst contact opnemen met uw huisarts. Als wij inschatten dat andersoortige hulp gewenst is of een andere hulpverlener die over de voor u benodigde specifieke deskundigheid beschikt, verwijzen wij u terug naar uw huisarts. Ook kan een eenmalig advies voldoende blijken te zijn. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met u en alleen na uw goedkeuring.
 • Als u een schriftelijke verwijzingvoor f-ysiotherapie heeft via een (tand)arts of specialist, dan reserveren we in principe 1 uur voor de eerste afspraak. Hierin vindt een intake en onderzoek plaats en zullen de bevindingen hiervan met u besproken warden. In geval uw klachten in aanmerking komen voor f-ysiotherapie, zal uw f-ysiotherapeut u een behandelplan voorleggen. Indien u daarmee akkoord gaat, wordt dit vastgelegd in uw dossier en zal er een vervolgafspraak gemaakt warden. Een vervolgafspraak neemt gemiddeld een half uur in beslag. Uw fysiotherapeut zal u hierover informeren.
 • Afspraken die niet kunnen warden nagekomen dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in principe volledig in rekening gebracht Uitzondering op deze regel vormen afzeggingen voor afspraken op maandagen. Deze dienen uiterlijk op zondag vaar 20.00 uur op het antwoordapparaat van de praktijk te zijn ingesproken. Anders worden ze alsnog in rekening gebracht.
 • Het is prettig wanneer u bij afzegging zo mogelijk meteen een nieuwe afspraak maakt. Zo zorgt u ervoor dat uw behandeling geen vertraging oploopt en u zo spoedig mogelijk weer herstelt.
Werkwijze >
 • Uw fysiotherapeut zal u uitleggen wat er allemaal komt kijken bij een behandeling. Hierbij zal hij/zij aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft wordt u verzocht dit onmiddellijk aan te geven.
  Indien u vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of
  vormen van behandelingen kunt u dit kenbaar maken. Uw behandelend fysiotherapeut zal samen met u bespreken wat de alternatieven zijn en of wij u deze alternatieven in onze praktijk kunnen bieden.
 • Wanneer u er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient u dit voor de eerste afspraak aan te geven.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden behandelruimte waarin u samen met uw fysiotherapeut aanwezig bent. Als er derden, bijvoorbeeld een stagiaire bij de behandeling aanwezig willen zijn, zal vooraf aan u toestemming gevraagd worden. Behandeling
  kan ook in de oefenzaal plaatsvinden. Daar zijn meestal meerdere personen aanwezig.
 • Uw fysiotherapeut en eventuele andere begeleiders, dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informeel gedrag dat niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Indien er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met u en uw fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden, of zal in uitzonderlijke situaties besloten worden uw behandeling te beëindigen.
 • De onderwerpen die u met uw fysiotherapeut besproken heeft blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien uw fysiotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal hij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.
 • Aan het einde van uw behandeling en anders tenminste eens per jaar, verzoeken wij u een tevredenheidsenquête in te vullen. Op die manier blijven we alert en kunnen we continu de kwaliteit van onze dienstverlening en zorgproducten verbeteren. Hebt u tussentijds tips, opmerkingen of klachten, meldt u dit dan zo snel mogelijk aan uw behandelend fysiotherapeut.
Privacy regelement >

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van
de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens op. Daarom is naast de bovengenoemde wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al
  deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat vertellen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan uw naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen uw gegevens in kan zien. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
Klachtenregeling >

Indien u een klacht heeft, wendt u zich dan bij voorkeur tot de betreffende fysiotherapeut. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken en er zal worden geprobeerd tot een oplossing te komen.
Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), Postbus 248, 3800 AE te Amersfoort. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Betalingsvoorwaarden >

Wij attenderen u graag op de volgende betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden vallen onder de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de fysiotherapeut.

 

 • Raadpleeg uw verzekeringspolis in hoeverre uw zorgverzekeraar de kosten voor fysiotherapie of andere diensten van onze praktijk vergoedt.
 • Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, worden de behandelingen fysiotherapie rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien wij geen
  overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf een factuur.
 • Indien u gebruik van onze overige diensten, die niet onder het aanbod fysiotherapie vallen, ontvangt u ook zelf een factuur.
 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Huisregels >

Om de samenwerking met u in goede harmonie te laten verlopen, en voor cliënten en
medewerkers van het Medisch Centrum Bankras een prettig werkklimaat te creëren, hebben wij
een aantal huisregels opgesteld. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich bij uw bezoek aan
onze praktijk aan deze regels houdt.

 

 • Binnen het Medisch Centrum Bankras (MCB) is roken niet toegestaan.
 • Binnen het Medische Centrum Bankras (MCB) is het meenemen van huisdieren niet toegestaan.
 • Bij nat weer wordt u verzocht uw paraplu in de hal in een van de standaarden te plaatsen.
 • Gelieve uw mobiele telefoon bij binnenkomst in het MCB uit te zetten. Dient u vanwege een urgente reden bereikbaar te zijn, overleg dit met uw fysiotherapeut. In geval van nood bent u bereikbaar via ons telefoonnummer: 020-6418641
 • Gelieve op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen en wordt door uw behandelend fysiotherapeut opgehaald.
 • Ook wanneer u deelneemt aan onze groepsgewijze activiteiten, wordt u verzocht te wachten in de wachtkamer totdat de begeleidend fysiotherapeut u ophaalt. Wij streven ernaar de groepen op tijd te laten beginnen en er voor te zorgen dat alle deelnemers voldoende tijd hebben om hun oefenprogramma af te ronden. Wij rekenen daarbij ook op uw medewerking en begrip.
 • Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken, maar het blijft mensenwerk. Het is verstandig dat u niet direct aansluitend een andere afspraak maakt, zodat u enige speelruimte heeft in geval de behandeling uitloopt.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, gelieve deze dan terug te leggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Indien u een afspraak in de avonduren (na 18.00 uur) of op zaterdag heeft is de automatische voordeur in principe gesloten. Gelieve aan te bellen bij de witte bel midden boven de brievenbussen, rechts van de voordeur. U wordt dan persoonlijk open gedaan.
 • Let u goed op uw persoonlijke bezittingen. Waardevolle spullen kunt u in de daarvoor bestemde kluisjes in het halletje bij de oefenzaal bewaren.
 • Vanwege struikelgevaar is het niet toegestaan tassen mee te nemen in de oefenzaal. Wij willen graag zorg dragen voor uw veiligheid en die van onze andere cliënten, daarom wordt u verzocht uw tas in de daarvoor bestemde kluisjes te plaatsen. Fysiotherapiepraktijk Dekker is niet
  aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in of rond het pand en voor letselschade door derden.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar van 7.30 -12.30 uur en van 13.00-18.00 uur. Indien onze lijnen in gesprek zijn, wordt u automatisch doorverbonden met ons antwoordapparaat. U kunt een boodschap inspreken onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd.
 • De praktijkcomputers mogen alleen door de medewerkers van de praktijk gebruikt worden, tenzij uw fysiotherapeut u verzoekt een vragenlijst in te vullen via de computer.
 • Het MCB beschikt over een calamiteitenplan in geval van brand, bedreiging door derden of onwel worden van een bezoeker van het MCB. Er is een vluchtrouteschema beschikbaar. Alle medewerkers van onze praktijk zijn hiervan op de hoogte en weten hoe te handelen in dergelijke
  omstandigheden.
Persoonlijke hygiëne >

Wij verzoeken u zorg te dragen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij stellen het zeer op prijs als u bij voorkeur voorafgaand aan uw komst naar de praktijk gedoucht heeft en schone (trainings-)kleding draagt.

 • Neem altijd een schone en grote badhanddoek mee om uzelf, de behandelbank of apparatuur in de oefenzaal af te kunnen dekken.Bij het gebruik van de oefenzaal:
 • U kunt alleen gebruik maken van de oefenzaal als u dat afgesproken heeft met uw fysiotherapeut en binnen de tijden die vermeld staan op het formulier dat u van uw fysiotherapeut hierover ontvangt. Het vrij oefenen is bedoeld als extra service voor onze cliënten, zodat zij actief aan hun herstel kunnen werken.
 • Meldt u zich, voor u de zaal in gaat, even bij de baliemedewerker. Zo houden wij in het belang van uw en onze veiligheid overzicht wie er in de oefenzaal zijn.
 • U mag de oefenzaal niet betreden met schoenen waarmee u van buiten komt of schoenen die zwarte strepen achterlaten. Indien u geen trainingsschoeisel bij u hebt maakt u gebruik van de beschermende hoesjes die u vindt bij de ingang van de zaal.
 • Uw buitenschoenen dienen in het schoenenrek in de gang bij de oefenzaal gezet te worden.
 • Gebruik trainingsapparatuur:
  Zonder handdoek mag u niet op de apparaten in de oefenzaal trainen.
  Bij transpiratieverlies vragen wij u zelf de handvatten en bedieningspanelen te reinigen met de desinfecterende spray (staat op wastafel) en het papier uit de bijbehorende dispenser.
  Na elk gebruik van een pneumatisch apparaat dient u altijd de druk naar nul terug te laten lopen tot de wijzer op nul staat. Bij de HUR apparatuur dient u hiertoe de rode knop ingedrukt te houden, en bij de Pulli apparatuur de zwarte knop.
Kwaliteit >
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Zorgverzekeraars >

Hieronder ziet u een overzicht van alle gecontracteerde zorgverzekeraars.

Zilveren Kruis Achmea
Avero Achmea
De Friesland Zorgverzekeraar
FBTO
Ik!

 

Interpolis
Kiemer Zorgverzekeraar
Pro Life
Take Care Now
Zorgverzekeraar OZF

 

Anderzorg
Menzis
Azivo

 

CZ
CZ Direct
Delta Lloyd
Ohra

 

Bewuzt
De Goudse Verzekeringen
IZA
IZZ Zorgverzekeraar
VGZ

 

Unive Verzekeringen
Zekur
UMC Zorgverzekering

 

Zorg en Zekerheid
Multizorg VRZ (alleen Mensendieck)