De Praktijk

FYSIOTHERAPIE DEKKER; EEN BEGRIP IN AMSTELVEEN!

Fysiotherapie Dekker bestaat sinds 1977 en is inmiddels een begrip in Amstelveen. Sinds 2005 zijn wij gevestigd in het Medisch Centrum Bankras (MCB) aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 3d en Gezondheidscentrum Marne (GCM) aan Marne 130f te Amstelveen. We beschikken over een moderne en prima geoutilleerde praktijkruimte met een oefenzaal van 85 m2 en 3 afzonderlijke behandelruimten.

 

Wij behandelen, begeleiden en adviseren patiënten/cliënten in de praktijk in het Medisch Centrum Bankras  en Gezondheidscentrum Marne, maar ook aan huis en in het water (doelgroepenbad zwembad de Meerkamp in Amstelveen).

 

We werken nauw samen met de andere disciplines uit het MCB: huisartsen, tandartsen, manueel therapeut en gezondheidspsychologen. Daarnaast houden enkele diëtisten en ergotherapeuten, waarmee we ook nauw samenwerken, spreekuur op het MCB. Zo kunnen wij u zorg op maat bieden onder één dak.

 

Al onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Fysiotherapiepraktijk Dekker is lid van het KNGF en conformeert zich aan de klachtenregeling van het KNGF. Wij houden zeer regelmatig anoniem tevredenheidonderzoek onder onze cliënten. De gegevens worden verzameld en opgeslagen en vormen de basis voor continue kwaliteitsverbetering.

Aanmelding en afspraken >
 • Voor de start van een behandelserie dient u uw verzekeringsgegevens te raadplegen of uw verzekeraar uw behandelingen fysiotherapie vergoedt. Indien u dit jaar al eerder in behandeling bent geweest bij een andere fysiotherapiepraktijk, wordt u verzocht na te gaan hoeveel behandelingen u al gehad heeft. Dit is belangrijk in het geval u een beperkte aanvullende verzekering heeft.
 • Indien u door lichamelijke beperkingen niet in staat bent om naar onze praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid dat onze therapeuten u aan huis behandelen. Indien het gewenst. is dat u aan huis behandeld wordt, dient u dit aan te geven bij uw aanmelding.
 • Bij uw eerste afspraak controleert uw fysiotherapeut uw verzekeringsgegevens inclusief polisvoorwaarden. Gelieve deze mee te nemen. Wanneer deze gegevens of andere gegevens wijzigen wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan onze baliemedewerkers.
 • U kunt ook zonder verwijzing van een arts. of specialist bij ons terecht. U maakt dan gebruik van de regeling Directe Toegankelijk Fysiotherapie (DTF). In dit geval zal de fysiotherapeut eerst door middel van een screening beoordelen of uw gezondheidsprobleem voor fysiotherapie in aanmerking komt Is dit het geval, dan vindt er (aaneengesloten) een intake en onderzoek plaats van ongeveer 45 minuten. Wanneer dit niet het geval is, zullen wij eerst contact opnemen met uw huisarts. Als wij inschatten dat andersoortige hulp gewenst is of een andere hulpverlener die over de voor u benodigde specifieke deskundigheid beschikt, verwijzen wij u terug naar uw huisarts. Ook kan een eenmalig advies voldoende blijken te zijn. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met u en alleen na uw goedkeuring.
 • Als u een schriftelijke verwijzing voor fysiotherapie heeft via een (tand)arts of specialist, dan reserveren we in principe één uur voor de eerste afspraak. Hierin vindt een intake en onderzoek plaats en zullen de bevindingen hiervan met u besproken worden. In geval uw klachten in aanmerking komen voor fysiotherapie, zal uw fysiotherapeut u een behandelplan voorleggen. Indien u daarmee akkoord gaat, wordt dit vastgelegd in uw dossier en zal er een vervolgafspraak gemaakt worden. Een vervolgafspraak neemt gemiddeld een half uur in beslag. Uw fysiotherapeut zal u hierover informeren.
 • Afspraken die niet kunnen warden nagekomen dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in principe volledig in rekening gebracht. Uitzondering op deze regel vormen afzeggingen voor afspraken op maandagen. Deze dienen uiterlijk op zondag vóór 20.00 uur op het antwoordapparaat van de praktijk te zijn ingesproken. Anders worden deze alsnog in rekening gebracht.
 • Het is gewenst wanneer u bij afzegging zo mogelijk meteen een nieuwe afspraak maakt. Zo zorgt u ervoor dat uw behandeling geen vertraging oploopt en u zo spoedig mogelijk weer herstelt.
Werkwijze >
 • Uw fysiotherapeut zal u uitleggen wat er allemaal komt kijken bij een behandeling. Hierbij zal hij/zij aangeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft wordt u verzocht dit onmiddellijk aan te geven.
  Indien u vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of
  vormen van behandelingen kunt u dit kenbaar maken. Uw behandelend fysiotherapeut zal samen met u bespreken wat de alternatieven zijn en of wij u deze alternatieven in onze praktijk kunnen bieden.
 • Wanneer u er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient u dit voor de eerste afspraak aan te geven.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden behandelruimte waarin u samen met uw fysiotherapeut aanwezig bent. Als er derden, bijvoorbeeld een stagiaire bij de behandeling aanwezig willen zijn, zal vooraf aan u toestemming gevraagd worden. De behandeling
  kan ook in de oefenzaal plaatsvinden. Daar zijn meestal meerdere personen aanwezig.
 • Uw fysiotherapeut en eventuele andere begeleiders dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informeel gedrag dat niet gewenst is achterwege te laten.
 • Indien er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met u en uw fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden, of zal in uitzonderlijke situaties besloten worden uw behandeling te beëindigen.
 • De onderwerpen die u met uw fysiotherapeut besproken heeft blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien uw fysiotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal hij/zij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.
 • Aan het einde van uw behandeling en anders tenminste eens per jaar, verzoeken wij u een tevredenheidsenquête in te vullen. Op die manier blijven we alert en kunnen we continu de kwaliteit van onze dienstverlening en zorgproducten verbeteren. Heeft u tussentijds tips, opmerkingen of klachten, meldt u dit dan zo snel mogelijk aan uw behandelend fysiotherapeut.
Privacy regelement >

Privacyreglement van onze praktijk

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

De plichten van de praktijk

Fysiotherapie Dekker is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Dekker hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie Dekker hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest buiten onze praktijk, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Op uw verzoek kan uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit dan zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn

Klachtenregeling >

Indien u een klacht heeft, wendt u zich dan bij voorkeur tot de betreffende fysiotherapeut. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken en er zal worden geprobeerd tot een oplossing te komen.
Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), Postbus 248, 3800 AE te Amersfoort. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Betalingsvoorwaarden >

Wij attenderen u graag op de volgende betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden vallen onder de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de fysiotherapeut.

 

 • Raadpleeg uw verzekeringspolis in hoeverre uw zorgverzekeraar de kosten voor fysiotherapie of andere diensten van onze praktijk vergoedt.
 • Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, worden de behandelingen fysiotherapie rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien wij geen
  overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf een factuur.
 • Indien u gebruik maakt van onze overige diensten, die niet onder het aanbod fysiotherapie vallen, ontvangt u ook zelf een factuur.
 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Huisregels >

Om de samenwerking met u in goede harmonie te laten verlopen, en voor cliënten en
medewerkers van het Medisch Centrum Bankras een prettig werkklimaat te creëren, hebben wij
een aantal huisregels opgesteld. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich bij uw bezoek aan
onze praktijk aan deze regels houdt.

 

 • Binnen het Medisch Centrum Bankras en Gezondheids Centrum Marne is roken niet toegestaan.
 • Binnen de Bankras en Marne is het meenemen van huisdieren niet toegestaan.
 • Bij nat weer wordt u verzocht uw paraplu in de hal in een van de standaarden te plaatsen.
 • Gelieve uw mobiele telefoon bij binnenkomst in het MCB uit te zetten. Dient u vanwege een urgente reden bereikbaar te zijn, overleg dit met uw fysiotherapeut. In geval van nood bent u bereikbaar via ons telefoonnummer: 020-6418641
 • Gelieve op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen en wordt door uw behandelend fysiotherapeut opgehaald.
 • Ook wanneer u deelneemt aan onze groepsgewijze activiteiten, wordt u verzocht te wachten in de wachtkamer totdat de begeleidend fysiotherapeut u ophaalt. Wij streven ernaar de groepen op tijd te laten beginnen en er voor te zorgen dat alle deelnemers voldoende tijd hebben om hun oefenprogramma af te ronden. Wij rekenen daarbij ook op uw medewerking en begrip.
 • Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken, maar het blijft mensenwerk. Het is verstandig dat u niet direct aansluitend een andere afspraak maakt, zodat u enige speelruimte heeft in geval de behandeling uitloopt.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, gelieve deze dan terug te leggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Indien u een afspraak in de avonduren (na 18.00 uur) of op zaterdag heeft is de automatische voordeur in principe gesloten. In dit geval gelieve aan te bellen aan de deur. Er wordt dan voor u open gedaan.
 • Let u goed op uw persoonlijke bezittingen. Waardevolle spullen kunt u in de daarvoor bestemde kluisjes bij de oefenzaal bewaren.
 • Vanwege struikelgevaar is het niet toegestaan tassen mee te nemen in de oefenzaal. Wij willen graag zorg dragen voor uw veiligheid en die van onze andere cliënten, daarom wordt u verzocht uw tas in de daarvoor bestemde kluisjes te plaatsen. Fysiotherapiepraktijk Dekker is niet
  aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in of rond het pand en voor letselschade door derden.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8.00 -12.30 uur en van 13.00-17.00 uur. Indien onze lijnen in gesprek zijn, wordt u automatisch doorverbonden met ons antwoordapparaat. U kunt een boodschap inspreken onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd.
 • De praktijkcomputers mogen alleen door de medewerkers van de praktijk gebruikt worden, tenzij uw fysiotherapeut u verzoekt een vragenlijst in te vullen via de computer.
 • Het MCB beschikt over een calamiteitenplan in geval van brand, bedreiging door derden of onwel worden van een bezoeker van het MCB. Er is een vluchtrouteschema beschikbaar. Alle medewerkers van onze praktijk zijn hiervan op de hoogte en weten hoe te handelen in dergelijke omstandigheden.
Persoonlijke hygiëne >

Wij verzoeken u zorg te dragen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij stellen het zeer op prijs als u bij voorkeur voorafgaand aan uw komst naar de praktijk gedoucht heeft en schone (trainings-)kleding draagt.

 • Neem altijd een schone en grote badhanddoek mee om uzelf, de behandelbank of apparatuur in de oefenzaal af te kunnen dekken.
 • U kunt alleen gebruik maken van de oefenzaal als u dat afgesproken heeft met uw fysiotherapeut en binnen de tijden die vermeld staan op het formulier dat u van uw fysiotherapeut hierover ontvangt. Het vrij oefenen is bedoeld als extra service voor onze cliënten, zodat zij actief aan hun herstel kunnen werken.
 • Meldt u zich, voor u de zaal in gaat, even bij de baliemedewerker. Zo houden wij in het belang van uw en onze veiligheid overzicht wie er in de oefenzaal zijn.
 • U mag de oefenzaal niet betreden met schoenen waarmee u van buiten komt of schoenen die zwarte strepen achterlaten. Indien u geen trainingsschoeisel bij u hebt maakt u gebruik van de beschermende hoesjes die u vindt bij de ingang van de zaal.
 • Uw buitenschoenen dienen in het schoenenrek in de gang bij de oefenzaal gezet te worden.
 • Gebruik trainingsapparatuur:Zonder handdoek mag u niet op de apparaten in de oefenzaal trainen.Bij transpiratieverlies vragen wij u zelf de handvatten en bedieningspanelen te reinigen met de desinfecterende spray (staat op wastafel) en het papier uit de bijbehorende dispenser. Na elk gebruik van een pneumatisch apparaat dient u altijd de druk naar nul terug te laten lopen tot de wijzer op nul staat. Bij de HUR apparatuur dient u hiertoe de rode knop ingedrukt te houden, en bij de pulley apparatuur de zwarte knop.
Kwaliteit >
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Zorgverzekeraars >

Hieronder ziet u een overzicht van alle gecontracteerde zorgverzekeraars.

Anderzorg
Avero Achmea
Azivo
Bewuzt
CZ
CZ Direct
Delta Lloyd
De Friesland Zorgverzekeraar
De Goudse Verzekeringen
FBTO
Ik!
Interpolis
IZA
IZZ Zorgverzekeraar
Kiemer Zorgverzekeraar
Menzis
Multizorg VRZ
Ohra
Pro Life
Take Care Now
UMC Zorgverzekering
Unive Verzekeringen
VGZ
Zekur
Zilveren Kruis Achmea
Zorgverzekeraar OZF
Zorg en Zekerheid