Zinnige Orthopediezorg

Bij Fysiotherapie Dekker krijgen patiënten met klachten van knie, heup, nek, schouder en lage rug, de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste persoon. Hoe komt dit?

Fysiotherapie Dekker is actief binnen vijf innovatieve multidisciplinaire Zorgprogramma’s voor orthopedische klachten. Dit geldt voor beide praktijklocaties: Gezondheidscentrum Marne en Medisch Centrum Bankras. En daar zijn we trots op want wezenlijk bijdragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering in de eerstelijnszorg, is voor ons een heel belangrijk doel. De 5 multidisciplinaire zorgplannen Orthopedie zijn innovatief en sluiten heel goed aan bij de plannen van de overheid om per 2020 meer zorg binnen de eerstelijn te gaan organiseren. Het gaat dan om zorg die nu nog in de tweedelijn (ziekenhuizen) wordt uitgevoerd maar die prima in de eerstelijn kan worden uitgevoerd. Minister Bruins noemde onder andere het volgende voorbeeld: bepaalde knieklachten kunnen behandeld worden via een operatie maar ook net zo goed met fysiotherapie. En fysiotherapie is veel goedkoper en levert minder risico’s op. Hij wil dat er meer gekeken wordt welke zorg voor een bepaalde aandoening bij een bepaalde patiënt nodig is. Als dat in de eerstelijn kan is dat ook prettig voor de patiënt, want die krijgt de juiste zorg dicht bij huis bij een vertrouwde behandelaar op het juiste moment.

Binnen de eerstelijnszorg kunnen we inderdaad veel klachten behandelen mits ze niet te complex zijn. De kracht van de eerstelijn is dat de zorgverleners hun patiënten goed kennen, steeds vaker onder 1 dak samenwerken binnen een gezondheidscentrum, meer wijkgericht werken waardoor ze ook andere zorg- en welzijn verleners goed kennen en contacten met de gemeente onderhouden. Pas als er sprake is van complexere klachten/ziekten/aandoeningen, is aanvullende kennis en vaak ook aanvullende diagnostiek nodig.

In de praktijk blijkt echter dat er ook bij niet complexe aandoeningen zoals bijvoorbeeld artrose, vaak nog onnodig röntgenfoto’s gemaakt worden, terwijl goed onderzoek voldoende informatie geeft over de mate waarin een patiënt beperkt is qua mobiliteit, spierkracht, uitvoeren activiteiten in het dagelijks leven en deelnemen aan de maatschappij. Dit is uiteindelijk waar het voor de patiënt om gaat. Hij/zij wordt door de klachten beperkt in zijn handelen waardoor de kwaliteit van leven afneemt. De patiënt denkt echter dat er een relatie is tussen de ernst van de artrose op de röntgenfoto en de mate waarin hij klachten heeft en vraagt daarom om een röntgenfoto. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we echter dat dit niet klopt. Er zijn mensen met minimale artrose en veel pijn en andersom. Dus waarom dan toch een foto maken? Antwoord: 1. Omdat patiënten onvoldoende kennis hebben en goede voorlichting hen onvoldoende bereikt. 2. Omdat huisartsen niet altijd de tijd hebben om dit uit te leggen en dan toch kiezen voor de röntgenfoto. 3. Patiënten een foto eisen ook al wordt ze uitgelegd door huisarts of fysiotherapeut, dat dit geen meerwaarde heeft.

Hetzelfde geldt voor het onnodig doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis bij artrose (gebeurt ook bij andere aandoeningen maar in dit geval beperken we ons tot artrose). Achterliggende gedachte is dat de specialist meer weet. Maar die kennis is weer alleen van toepassing als een operatie aan de orde is. Dat is er dus sprake van een complexe situatie. Bij de doorsnee artrose kan de specialist meestal niks betekenen en stuurt de patiënt daarom vaak weer terug voor een behandeling fysiotherapie en/of geeft een injectie. Patiënten en zorgverleners in de eerste – en tweedelijn houden deze situatie samen in stand. 1. Patiënten vragen om een doorverwijzing, omdat ze denken dat de specialist meer weet en meer voor ze kan betekenen. 2. Huisartsen vinden het vaak lastig om nee te zeggen als een patiënt vraagt om een verwijzing. 3. Specialisten durven vaak niet te zeggen dat ze niets te bieden hebben, omdat de patiënt dan onverrichter zake naar huis gaat en ontevreden is. Op deze manier krijgt de patiënt dus niet de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste persoon. (NB: bij ernstige artrose waarbij de functie van het gewricht heel slecht is, evenals de spierkracht en waarbij pijn en stijfheid heel hoog zijn en de patiënt heel beperkt is in zijn handelen, is een doorverwijzing uiteraard wel nuttig en wenselijk. In die situatie gaat het dus om complexe zorg.)

Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten van beide hiervoor genoemde gezondheidscentra Marne en Medisch Centrum Bankras, hebben zich verenigd binnen een Gestructureerd Eerstelijns Samenwerkingsverband (GES). De samenwerking binnen deze GES’en wordt gefinancierd wordt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Doelstelling van een GES is dat deze disciplines optimaal met elkaar samenwerken rondom de meest voorkomende aandoeningen bij de patiënten van de huisartsen in beide centra, waardoor de kwaliteit van de zorg voor die patiënten verbetert.

Orthopedische klachten komen veel voor binnen de patiëntenpopulatie van deze huisartsen. Daarom zijn er rond deze klachten Doelstelling van de vijf innovatieve multidisciplinaire Zorgprogramma’s voor orthopedische klachten is om te voorkomen dat patiënten met orthopedische klachten onnodig doorverwezen worden naar specialisten in het ziekenhuis of dat er onnodige aanvullende diagnostiek in het ziekenhuis aangevraagd wordt.  Feitelijk komt dit neer op: de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste persoon.

U leest meer over de achtergrond van deze vijf zorgprogramma’s in het persbericht van Zorg en Zekerheid. Zie bijlage onderaan dit bericht.

Zinnige orthopediezorg artikel april 2018